Een groot aanbod aan vacatures

Speciaal voor jou geselecteerd

Meer dan 45.000 tevreden docenten

Algemene voorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Docentenmarktplaats.nl

Op deze pagina staan de gebruiksvoorwaarden waaronder u gebruik kunt maken
Docentenmarktplaats.nl.

 

Deze voorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en Docentenmarktplaats.nl. Iedere
keer dat u gebruik maakt van of toegang hebt tot Docentenmarktplaats.nl, worden deze
gebruiksvoorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u de gebruiksvoorwaarden zoals hier
vermeld niet accepteert, gebruik de Docentenmarktplaats.nl niet.

 

Docentenmarktplaats.nl kan deze gebruiksvoorwaarden op enig moment herzien door deze in een
herziene versie op deze webpagina te plaatsen. Als u Docentenmarktplaats.nl bezoekt dan doet u er
goed aan om te bezien of de gebruiksvoorwaarden recentelijk zijn gewijzigd, want ze zijn voor u van
toepassing.

 

Docentenmarktplaats.nl kan bij schending van de gebruiksvoorwaarden de gebruiker de toegang tot
en het gebruik van Docentenmarktplaats.nl per direct ontzeggen.

 

U moet 16 jaar of ouder zijn om Docentenmarktplaats.nl te bezoeken of te gebruiken. Indien u jonger
bent dan 18 jaar of minderjarig volgens de bepalingen in de voor u geldende wetgeving, moet u de
website onder toezicht van een ouder, wettelijk voogd of andere verantwoordelijke volwassene,
gebruiken.

Werkwijze Docentenmarktplaats.nl

U kunt zich bij Docentenmarktplaats inschrijven of reageren op een vacature bij een school. Na het
uploaden van uw CV zal Docentenmarktplaats.nl actief proberen mee te zoeken naar uw droombaan.
Hiervoor zal zij uw CV ter beschikking kunnen stellen aan naar uitzendorganisaties, uitzendbureaus,
werving- en selectie bureaus, detacheringsorganisaties en scholen. Uw gegevens worden uitdrukkelijk
nooit aan marketeers verstrekt. Indien u uw CV van Docentenmarktplaats.nl afhaalt, dan zal
Docentenmarktplaats.nl uw CV niet meer ter beschikking stellen, maar zij kan aan derden verstrekte
CV’s niet uiteraard meer terughalen.

Het gebruik van Docentenmarktplaats.nl

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account, profiel en
wachtwoorden waar dat van toepassing is. U mag uw wachtwoord of andere toegangsinformatie tot
uw account, niet, tijdelijk of permanent, delen met welke andere derde dan ook. U bent
verantwoordelijk voor elk gebruik dat van uw registratie bij Docentenmarktplaats.nl en van
wachtwoorden, al dan niet met uw instemming, wordt gemaakt. U stemt ermee in om
Docentenmarktplaats.nl onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk onbevoegd gebruik van uw
account, profiel of uw wachtwoorden.

Docentenmarktplaats.nl geeft u de bevoegdheid, onder deze gebruiksvoorwaarden, om toegang te
hebben tot – en gebruik te maken van –de Content van Docentenmarktplaats.nl. en voor uw,
persoonlijke, niet commerciële gebruik, te downloaden en af te drukken. De Content van de
Docentenmarktplaats.nl zoals ontwerpen, teksten, grafieken, beeldmateriaal, informatie, logo’s, iconen
van knoppen, software, geluidsbestanden etc. (gezamenlijk te noemen “Docentenmarktplaats.nl
Content”) zijn beschermd door auteurs-, merkrechten en andere wetgeving. Alle
Docentenmarktplaats.nl Content is eigendom van Docentenmarktplaats.nl of haar licentiegevers. Het
compileren van alle content van de Docentenmarktplaats.nl is het exclusieve recht van
Docentenmarktplaats.nl en is beschermd door auteurs-, merkrechten en andere wetgeving. Door
onbevoegd gebruik van de Docentenmarktplaats.nl Content kunnen deze wetten en/of andere van
toepassing zijnde voorschriften, regelgeving en statuten worden overtreden. Dit is absoluut verboden.
U moet alle auteurs-, merkrechten, servicemerk en andere eigendomsverklaringen die in de
oorspronkelijke Docentenmarktplaats.nl Content zijn opgenomen, op elke toegestane kopie die u van
de Docentenmarktplaats.nl maakt, laten staan.

Enige programmeercode die Docentenmarktplaats.nl maakt voor het genereren of weergeven van
Docentenmarktplaats.nl Content, is ook beschermd door het auteursrecht van Docentenmarktplaats.nl
en u mag deze code niet kopiëren of aanpassen.

U stemt ermee in de Docentenmarktplaats.nl Content niet te verkopen, wijzigen, reproduceren, tonen,
publiekelijk uit te voeren, verspreiden, of op enige andere wijze de Docentenmarktplaats.nl Content te
gebruiken op enigerlei wijze die tot verwarring kan leiden bij de consumenten, die
Docentenmarktplaats.nl of haar licentiegevers kleineren of in diskrediet brengen, die de sterkte van de
eigendomsrechten van Docentenmarktplaats.nl of haar licentiegever verzwakt, of die anderszins
inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Docentenmarktplaats.nl of van haar
licentiegever. U stemt er verder mee in op geen andere wijze misbruik te maken van de
Docentenmarktplaats.nl Content. Het gebruik van de Docentenmarktplaats.nl Content op enige andere
toepassing, website of in een computeromgeving die deel uit maakt van een netwerk voor enig doel is
verboden. Elke code die Docentenmarktplaats.nl creëert voor het genereren of tonen van enige
Docentenmarktplaats.nl Content worden ook beschermd door de auteursrechten van
Docentenmarktplaats.nl. De code mag niet worden gekopieerd of aangepast.

De functionaliteit om een vacature te plaatsen en de mogelijkheid om een CV te uploaden mag alleen
worden gebruikt door privépersonen die werk/ en of carrière-informatie zoeken en door werkgevers die
medewerkers zoeken. Op uw gebruik van de Docentenmarktplaats.nl zijn eveneens andere contracten
die u mogelijk hebt, van toepassing. In het geval van enige tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden
en enig ander contract, prevaleren de bepalingen in het contract.

Alle gebruikers stemmen ermee in zich te houden aan het verbod om:

(a) materiaal beschikbaar te stellen, te plaatsen, te verspreiden, op te slaan of te vernietigen,
waaronder zonder beperking Docentenmarktplaats.nl Content, dat in overtreding is met enige
geldende wet of regelgeving – waaronder ook, maar niet uitsluitend, wetten of regelgeving vallen
waarin het verzamelen, verwerken of overdragen van persoonlijke informatie is vastgelegd- evenals
materiaal dat in strijd is met het privacy beleid van Docentenmarktplaats.nl;

(b) enige activiteit uitvoeren die een onredelijk, of buitengewoon groot, beslag legt op enige
infrastructuur van Docentenmarktplaats.nl;

(c) enig middel gebruiken om op enige Docentenmarktplaats.nl te navigeren of te zoeken anders dan
de hulpmiddelen die beschikbaar zijn op de site, anders dan de normaal beschikbare internet
explorers van derden, of anders dan de door Docentenmarktplaats.nl goedgekeurde tools;

(d) gebruik te maken van data mining, robots of dergelijke middelen voor het verzamelen of onttrekken
van gegevens;

(e) overtreding van of een poging daartoe van de beveiliging van Docentenmarktplaats.nl waaronder
een poging tot beproeven, scannen of testen van de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk of
doorbreken van de beveiliging – of authenticiteitmaatregelen zonder de juiste bevoegdheid;

(f) het vervalsen van een TCP/IP datapakket header of enig onderdeel van de informatie in de header
in een e-mail of mededeling van een nieuwsgroep;

(g) het ongedaan maken van technische ontwikkelingen of het afbreken van enig onderdeel van enige
Docentenmarktplaats.nl;

(h) op welke wijze dan ook bijeenbrengen, kopiëren of dupliceren van de Docentenmarktplaats.nl
Content, inclusief verlopen vacatures, anders dan toegestaan in deze Voorwaarden;

(i) opnemen of linken naar enige Docentenmarktplaats.nl Content, tenzij het onder deze Voorwaarden
is toegestaan;

(j) het plaatsen van enige Content of enig materiaal waarin onjuiste of misleidende informatie of
illegale activiteiten worden gepropageerd of goedgekeurd of die instructieve informatie bieden over
illegale activiteiten of andere activiteiten die onder deze Voorwaarden verboden zijn, zoals het maken
of kopen van illegale wapens, inbreuk op iemands privacy, het verschaffen of creëren van
computervirussen of illegaal gekopieerde media;

(k) plaatsen van enige CV, Profielen of solliciteren voor enige vacature uit naam van een derde;

(l) enig contact van een werkgever met enige agent, agentschap of derde overdragen;

(m) meer dan één kopie van hetzelfde CV openbaar maken op enig moment;

(n) het met derden delen van enige inlogcodes op welke Docentenmarktplaats.nl dan ook;

(o) toegang tot gegevens die niet voor u bestemd zijn of inloggen op een server of account waarvoor
U geen toegangsbevoegdheid hebt;

(p) het plaatsen of versturen naar Docentenmarktplaats.nl van onvolledige, foutieve of onjuiste
biografische informatie die niet van u is;

(q) Content plaatsen die verboden is of pagina’s plaatsen die alleen met een wachtwoord toegankelijk
zijn of verborgen pagina’s of afbeeldingen;

(r) verwerven van wachtwoorden of persoonlijke identificeerbare informatie van andere Gebruikers;

(s) het verwijderen of veranderen van enig materiaal dat door een andere persoon of rechtspersoon is
geplaatst;

(t) verstoring, verstoring teweeg brengen of aanzetten tot verstoring van enige groep, onderneming of
individu:

(u) aan een Gebruiker ongevraagde post of e-mail sturen, ongevraagd opbellen of iemand
ongevraagde faxen sturen waarin propaganda wordt gemaakt voor en/of producten en services
worden aangeprezen of contact opnemen met die Gebruikers die speciaal hebben gevraagd om niet
door u te worden benaderd;

(v) proberen tussenbeide te komen met diensten voor enige Gebruiker, host of netwerk, waaronder,
maar niet alleen daardoor, door middel van het sturen van een virus naar Docentenmarktplaats.nl,
overbelasting, “overspoelen”, “spam”, “mailbombardement” of “laten crashen”;

(w) propageren of goedkeuren van een illegale of ongeautoriseerde kopie van een door auteursrecht
of andere wetgeving beschermd werk, zoals door het verschaffen of het beschikbaar stellen van
illegaal gekopieerde computerprogramma’s of links daarna toe, door het verschaffen of beschikbaar
stellen van informatie die het mogelijk maakt om door de fabrikant geïnstalleerde middelen voor
kopieerbescherming te omzeilen of door het verschaffen of beschikbaar stellen van illegaal
gekopieerde muziek of andere media of links naar illegaal gekopieerde muziek of andere
mediabestanden;

(x) het gebruik van Docentenmarktplaats.nl voor enig onwettig doel of enig illegale activiteit of het
plaatsen of versturen van enige Content, CV, of vacatureplaatsing dat lasterlijk is, smadelijk, impliciet
of expliciet aanstootgevend, vulgair, obsceen, bedreigend, beledigend, tot haat aanzet, racistisch,
discriminerend of van bedreigende aard is, of mogelijk irritatie, ongemak, verlegenheid of angst kan
veroorzaken of schade aan enig persoon kan veroorzaken of een link naar pornografisch, indecent of
seksueel expliciet materiaal van welke aard dan ook bevat, vast te stellen door een beslissing van
Docentenmartkplaats.nl; of

(y) een CV posten die geen doorsnee CV is en waarvan het doel is om producten of diensten te
adverteren of promoten.

Systeem- of netwerkbeveiliging

Overtreding van het systeem- of netwerkbeveiliging kan leiden tot civiele aansprakelijkheid en/of
strafrechtelijke vervolging. Docentenmarktplaats.nl zal alle voorvallen onderzoeken die dergelijke
overtredingen in kunnen houden en kan gerechtelijke instanties inschakelen en daarmee
samenwerken bij het vervolgen van Gebruikers die bij dergelijke overtredingen zijn betrokken.

Aanvullende Voorwaarden Werkgevers

Werkgevers zijn als enige verantwoordelijk voor hun vacatureplaatsing op Docentenmarktplaats.nl.
Docentenmarktplaats.nl wordt niet gezien als werkgever en is niet verantwoordelijk voor enige
beslissing betreffende de werkgelegenheid, om welke reden dan ook, die wordt genomen door een
partij die vacatures plaatst.

U begrijpt en erkent dat indien u uw werkgeveraccount opzegt of uw werkgever- account wordt
beëindigd, al uw accountinformatie van Docentenmarktplaats.nl, inclusief de opgeslagen CV’s,
netwerkcontacten en e-mail adreslijsten, als verwijderd worden aangemerkt in – en mogen worden
verwijderd uit, de database. Informatie kan gedurende enige tijd nog beschikbaar blijven door
vertragingen in het uitvoeren van de verwijdering door de internetservers.

Om onze gebruikers te beschermen tegen commerciële reclame of verzoeken, behoudt
Docentenmarktplaats.nl zich het recht voor om het aantal e-mails dat een werkgever aan Gebruikers
kan sturen, te beperken tot een aantal dat Docentenmarktplaats.nl, uitsluitend naar haar oordeel,
passend acht. U moet gebruikmaken van de Netwerken en Profielen van Docentenmarktplaats.nl in
overeenstemming met het van toepassing zijnde privacybeleid en de wetten omtrent
gegevensbescherming.

U stemt ermee in dat U geen gegevens uit een CV van de Docentenmarktplaats.nl Content aan enige
derde prijs zult geven, tenzij u een bevoegd bureau voor personeelwerving, advertentiebureau of
ander agentschap bent of het CV expliciet voor werkgelegenheidsdoelen gebruikt.
U moet passende fysieke, technische en administratieve maatregelen treffen om de gegevens die u uit
de Docentenmarktplaats.nl hebt verkregen te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde
toegang, openbaar maken wijziging of vernietiging.

Vacatures

Niet toegestaan is het in een geplaatste vacature opnemen van:

(a) andere hyperlinks dan die waarvoor Docentenmarktplaats.nl specifiek toestemming heeft
gegeven;

(b) misleidende, onleesbare of “verborgen” trefwoorden, herhaalde trefwoorden of trefwoorden die niet
relevant zijn voor de aangeboden vacature, zoals Docentenmarktplaats.nl naar redelijkheid heeft
vastgesteld;

(c) namen, logo’s of handelsmerken van niet geassocieerde ondernemingen anders dan die van uw
klant en behoudens die waarvoor Docentenmarktplaats.nl uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

(d) namen van hogere opleidingen, plaatsen, staten, steden of landen die geen verband houden met
de vacature;

(e) meer dan één functie of functieomschrijving, meer dan één locatie of meer dan één
functiecategorie, tenzij het product dat toestaat;

(f) onzorgvuldige, onjuiste of misleidende informatie; en

(g) materiaal of links naar materiaal dat mensen op seksuele, gewelddadige of andere wijze
exploiteert of dat persoonlijke informatie verlangt van een ieder die onder de 16 is.

U mag Docentenmarktplaats.nl niet gebruiken om:

(a) vacatures te plaatsen op een wijze die niet in overeenstemming is met de geldende locale,
nationale en internationale wetgeving, waaronder, maar daartoe niet beperkt, wetten betreffende
arbeid en werkgelegenheid, gelijke werkgelegenheidskansen en eisen aan arbeidsgeschiktheid,
gegevensbescherming, toegang tot en gebruik van gegevens en intellectueel eigendom.

(b) vacatures te plaatsen waarvoor het staatsburgerschap van een bepaald land of een legaal,
permanent verblijf in een land is vereist, als voorwaarde voor in dienstneming, tenzij dit vereist is om
te voldoen aan de wet- of regelgeving of om te voldoen aan een contract met een nationale, landelijke
of locale overheid;

(c) vacatures te plaatsen die een eis of een criterium voor selectie inhouden betreffende de vacature
waarbij een dergelijke eis of criterium geen eigenlijke en wettelijk vereiste is voor die vacature;

(d) met betrekking tot Profielen, het bepalen of een consument in aanmerking komt voor: (a) kredieten
of verzekeringen voor de consument zelf, dan wel voor zijn/haar gezin of huishouden; (b) werk; of
(c)vergunningen of overheidssteun;

(e) vacatures te plaatsen of andere advertenties voor concurrenten van Docentenmarktplaats.nl of
vacatures te plaatsen of andere Content die links bevatten naar enige site die met
Docentenmarktplaats.nl concurreert.

(f) verkopen, aanbevelen of adverteren van producten of diensten:

(g) het plaatsen van enig franchise-, piramideprogramma, “club lidmaatschap”, distributienetwerk,
mogelijkheden voor netwerkmarketing (Multi-level) of constructies met verkoopagentschappen;

(h) het plaatsen van enige business mogelijkheid waarvoor vooraf of periodiek een betaling is vereist
of waarvoor het werven van nieuwe leden, sub- verkopers of sub- agentschappen is vereist;

(i) het plaatsen van enige business mogelijkheid op basis van commissie, tenzij er duidelijk in de
vacature is vermeld dat de beschikbare baan uitsluitend op basis van commissie is en het product dat
de job seeker moet gaan verkopen, duidelijk wordt beschreven;

(j) het propageren van enige mogelijkheid die geen bonafide werkgelegenheid vertegenwoordigt;

(k) het plaatsen van vacatures voor modellenwerk, acteren, talent – of amusementsbureaus of functies
als talentscout;

(l) seksuele diensten aanbieden of medewerkers zoeken voor banen van seksuele aard;

(m) verzoeken voor het gebruik van menselijke organen of ter beschikking stellen van menselijke
organen, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, diensten voor de voortplanting zoals eiceldonatie
en draagmoederschap;

(n) het ondersteunen van een bepaalde politieke partij, politiek programma, politieke stelling of
onderwerp;

(o) het propageren van een bepaald geloof;

(p) vacatures plaatsen met een standplaats in landen die onderworpen zijn aan economische sanctie
van de regering van de Verenigde Staten;

(q) met uitzondering waar dit onder de geldende wetgeving is toegestaan, vacatures plaatsen waarbij
van de sollicitant vereist wordt om informatie te verstrekken met betrekking tot zijn/haar (i) ras of
etnische afkomst (ii) politieke overtuiging (iii) geestelijke of geloofsovertuiging (iv) lidmaatschap van
een werkgeversorganisatie (v) fysieke of mentale gezondheid (vi) seksualiteit (vii) strafblad of
gerechtelijke vervolging of (vii) leeftijd.

Docentenmarktplaats.nl behoudt het recht voor om enige geplaatste vacature of andere Content te
verwijderen, waarvan Docentenmarktplaats.nl in redelijkheid beslist, dat deze niet in overeenstemming
is met de gebruiksvoorwaarden of indien enige Content is geplaatst waarvan Docentenmarktplaats.nl
meent dat het niet haar belangen is.

Indien u op enig moment, in de tijd dat u gebruik maakt van Docentenmarktplaats.nl, tegenover
Docentenmarktplaats.nl onwaarheden verkondigt of op een andere manier Docentenmarktplaats.nl
misleidt met betrekking tot de aard van uw ondernemingsactiviteiten, is dat voor

Docentenmarktplaats.nl een reden om uw gebruik met onmiddellijke ingang en zonder enig recht op
schadevergoeding, restitutie of kwijtschelding van overeengekomen diensten of producten te
beëindigen.

De Docentenmarktplaats.nl Content mag niet worden gebruikt voor:

(a) enig doel anders dan als een werkgever die medewerkers zoekt, inclusief maar niet uitsluitend,
adverteren met aanbiedingen, producten en services aan plaatsers van een CV;

(b) ongevraagd opbellen of het sturen van faxen of ongevraagd sturen van post, e-mail of
nieuwsbrieven aan plaatsers van CV’s of het opnemen van contact met enig persoon, tenzij hij/zij
ermee heeft ingestemd dat U contact opneemt (indien instemming is vereist) of (indien geen
uitdrukkelijke instemming is vereist) dat hij/zij U niet heeft geïnformeerd dat hij/zij zijn/haar CV niet
opvraagbaar heeft gemaakt); of

(c) om bronnen van kandidaten te vinden of contact op te nemen met job seekers of plaatsers van
CV’s, in verband met carrièrebeurzen.

Om een veilig en effectief gebruik voor al onze klanten te garanderen, houdt Docentenmarktplaats.nl
het recht voor om de hoeveelheid gegevens te beperken (inclusief het aantal CV’s dat kan worden
bekeken) die door U gedurende een bepaalde tijd mag worden benaderd. Deze limieten kunnen,
uitsluitend naar het oordeel van Docentenmarktplaats.nl, van tijd tot tijd worden aangepast.

Content geplaatst door gebruiker
Elk profiel moet uzelf, een individueel persoon, beschrijven en wordt anders verwijderd.
Alle informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto’s, grafieken, video, advertenties,
berichten of andere materialen die door u beschikbaar zijn gesteld, geplaatst of getoond op
Docentenmarktplaats.nl vallen geheel onder de verantwoordelijkheid vallen van degene waarvan dit
(oorspronkelijk) afkomstig is. U dient slechts content te plaatsen indien u het recht heeft om deze
content te gebruiken op deze wijze. Docentenmarktplaats.nl doet geen aanspraak op eigenaarschap
of zeggenschap over enige Content geplaatst door een Gebruiker. U bent zelf verantwoordelijk voor
het, op passende wijze, beschermen van bedoelde rechten. Door het beschikbaar stellen, plaatsen of
weergeven van Content op Docentenmarktplaats.nl, geef je Docentenmarktplaats.nl, niet exclusief,
overdraagbaar, met de mogelijkheid om in sublicentie te geven en vrij van royalty’s, toestemming voor
het gebruik, het kopiëren, aanpassen, verspreiden en publiceren van bedoelde Content en het maken
van reclame ermee voor Docentenmarktplaats.nl. Docentenmarktplaats.nl eindigt dit gebruik onder
licentie, binnen een zakelijk redelijke termijn, nadat bedoelde Content is verwijderd.
Docentenmarktplaats.nl behoudt het recht tot weigering van het accepteren, plaatsen, weergeven of
beschikbaar stellen van enig Content, uitsluitend naar eigen oordeel.

Docentenmarktplaats.nl staat niet in voor of garandeert niet dat de Content afkomstig van een
Gebruiker of enig andere mededelingen die door Gebruikers zijn geplaatst naar waarheid, accuraat of
betrouwbaar zijn, noch keurt Docentenmarktplaats.nl enige mening die door een Gebruiker wordt
verkondigd, goed. Het gebruik van materiaal dat door andere Gebruikers is geplaatst, voor eigen risico
is.

Hetgeen volgt is een niet-limitatieve lijst van de Content die verboden is te worden geplaats door enig
gebruiker. De onderstaande lijst dient louter ter illustratie en is geenszins een volledige lijst van alle
verboden Content.

Content die:

 • impliciet of expliciet aanstootgevend is, zoals Content die zich bezighoudt met, onderschrijft of promoot: racisme, onverdraagzaamheid, discriminatie, haat of lichamelijk kwaad van enig soort tegen enig groep of individu;
 • pest, aanzet tot pesten of oproept tot het pesten van enige groep of persoon; betrekking heeft op het uitzenden van “junk mail”, “kettingbrieven” of ongevraagde massa’s post, “spamming” of “phishing”;
 • valse of misleidende informatie, illegale activiteiten of gedrag dat beledigend, bedreigend, obsceen, lasterlijk of smadelijk is, promoot of goedkeurt;
 • illegale of onbevoegde kopieën van het auteursrechtelijk beschermd werk van een andere persoon promoot of goedkeurt, bijvoorbeeld door het verstrekken of het beschikbaar stellen
  van illegaal gekopieerde computerprogramma’s of links daar naar toe, het verstrekken of het
  beschikbaar stellen van informatie die toestaat om door de fabrikant geïnstalleerde middelen
  voor kopieerbescherming te omzeilen, of het verstrekken of beschikbaar stellen van illegaal
  gekopieerde muziek of andere media of links naar illegaal gekopieerde muziek of andere
  mediabestanden;
 • pagina’s bevat die beperkt toegankelijk zijn of die enkel toegankelijk zijn via wachtwoord, of
  verborgen pagina’s of afbeeldingen;
 • pornografisch, onfatsoenlijk of seksueel expliciet materiaal van welke aard dan ook weergeeft
  of daarnaar een link biedt;
 • materiaal weergeeft of daar een link naar biedt die mensen onder de leeftijd van 18 jaar
  exploiteert in een seksuele, gewelddadige of andere manier, of die om persoonlijke informatie
  van eender wie jonger dan 18 jaar verzoekt; of
 • tekst en uitleg biedt over illegale activiteiten of andere activiteiten verboden door deze
  Voorwaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het maken of kopen van illegale
  wapens, het schenden van iemands privacy of het aanbieden of het creëren van
  computervirussen of piraterij van eender welke media; en
 • om wachtwoorden of persoonlijke identificatie-informatie verzoekt van andere Gebruikers.

Inbreuk op Intellectueel Eigendomsrecht(en)

Docentenmarktplaats.nl respecteert het intellectueel eigendom van anderen en we vragen onze
Gebruikers en partners voor de Content, om hetzelfde te doen. Het zonder toestemming plaatsen,
reproduceren, kopiëren, verspreiden, wijzigen, openbaar maken of voor publiek uitvoeren van met
auteurs- of merkrecht beschermde werken, betekent schending van de rechten van de eigenaren. Als
voorwaarde voor het gebruik dat u maakt van Docentenmarktplaats.nl, stemt u erin toe
Docentenmarktplaats.nl niet te gebruiken voor het op enige wijze schenden van de intellectuele
eigendomsrechten van anderen. Docentenmarktplaats.nl behoudt het recht om het account van enige
Gebruiker te beëindigen en de toegang tot Docentenmarktplaats.nl te blokkeren, die overtreder is van
auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van anderen. Docentenmarktplaats.nl behoudt
het recht, uitsluitend door haar te beoordelen, om actie te ondernemen om toegang tot de site te
beëindigen en/of de accounts op enig moment te beëindigen, uitsluitend door haar te beoordelen, bij
Gebruikers die enig intellectueel eigendomsrecht van anderen schenden, ongeacht of deze schending
herhaaldelijk is, met of zonder berichtgeving en zonder enige aansprakelijkheid tegenover de
Gebruiker die is opgezegd of tegenover de Gebruiker waarvan de toegang is geblokkeerd.

Aansprakelijkheid van Docentenmarktplaats.nl

Docentenmarktplaats.nl functioneert, onder meer, middel voor (i) werkgevers om
vacaturemogelijkheden te plaatsen en te zoeken naar kandidaten voor een baan en deze te evalueren
en (ii) voor kandidaten om CV’s en Profielen te plaatsen en te zoeken naar mogelijke vacatures en
deze te evalueren. Docentenmarktplaats.nl voert geen controle of censuur uit op de vermeldingen,
waaronder aangeboden Profielen. Docentenmarktplaats.nl is niet betrokken bij, en beheert ook niet,
de werkelijke transacties tussen werkgevers en kandidaten. Docentenmarktplaats.nl is niet
aansprakelijk voor de Gebruiker Content, de kwaliteit, veiligheid of het legaal zijn van de geplaatste
vacatures of CV’s, de waarheidsgetrouwheid of de juistheid van de overzichten, de mogelijkheid voor
werkgevers om kandidaten vacaturemogelijkheden aan te bieden of de mogelijkheid voor kandidaten
om beschikbare vacatures te vervullen. Docentenmarktplaats.nl geeft geen garanties af met
betrekking tot enige vacature, CV of Gebruiker Content op de Docentenmarktplaats.nl. Door
voorbehoud van het recht door Docentenmarktplaats.nl om Gebruiker Content, geplaatste vacatures,
CV’s of ander materiaal, van tijd tot tijd van Docentenmarktplaats.nl te verwijderen, neemt
Docentenmarktplaats.nl geen enkele verplichting op zich om dat te doen en voor zover de wet het
maximaal toelaat, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor het geval zij in gebreke blijft om
een dergelijke actie uit te voeren.

Docentenmarktplaats.nl verwacht dat u voorzichtigheid in acht zult nemen en uw gezonde verstand
gebruikt bij het gebruik van Docentenmarktplaats.nl. Docentenmarktplaats.nl kan niet garanderen dat
alle content accuraat is. Op Docentenmarktplaats.nl kunnen onjuistheden of typefouten voorkomen.

Docentenmarktplaats.nl staat niet in voor de juistheid, betrouwbaarheid, volledigheid of tijdigheid van
Docentenmarktplaats.nl Content Docentenmarktplaats.nl garandeert en belooft geen nader te
omschrijven resultaten door het gebruik van Docentenmarktplaats.nl.

Docentenmarktplaats.nl raadt u aan een backup kopie van al uw Gebruiker Content te bewaren. Voor
zover de wet het toestaat zal Docentenmarktplaats.nl in geen geval aansprakelijk kunnen worden
gesteld voor het verwijderen, het verlies of onbevoegd wijzigen, van enige Gebruiker Content.

Bent u van mening dat iets op de site Docentenmarktplaats.nl tegen deze Voorwaarden indruist neem
dan contact op ons. Indien Docentenmarktplaats.nl op de hoogte is gesteld van enige Content of
ander materiaal die/dat zoals wordt vermoed niet in overeenstemming is met deze Voorwaarden, kan
Docentenmarktplaats.nl, uitsluitend door haar te beoordelen, het vermoeden onderzoeken en bepalen
of al dan niet zal worden verlangd dat de Content wordt verwijderd. Docentenmarktplaats.nl is
tegenover Gebruikers niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het al dan niet uitvoeren van
dergelijke activiteiten.

Docentenmarktplaats.nl garandeert niet dat Docentenmarktplaats.nl foutloos zal werken of vrij zal zijn
van computervirussen of andere schadelijke mechanismen. Docentenmarktplaats.nl is niet
aansprakelijk voor de kosten die voortkomen uit het repareren of vervangen van bijvoorbeeld uitrusting
of gegevens als gevolg van het gebruik van Docentenmarktplaats.nl. Docentenmarktplaats.nl wordt
aangeboden op basis van de “status quo” zonder enige garantie van welke aard dan ook.

Uitsluiting Gevolgschade

Docentenmarktplaats.nl , haar leveranciers of derden vermeld op Docentenmarktplaats.nl zijn in geen
geval aansprakelijk voor enige schade in welke vorm dan ook (waaronder maar niet uitsluitend)
gevolgschade, gederfde winsten of schades die voortkomen uit het verlies van gegevens, het verlies
van kans op werk of onderbreking van bedrijfsprocessen voortvloeiend uit het gebruik van
Docentenmarktplaats.nl.

Beperking van de Aansprakelijkheid

Indien door het gebruik van Docentenmarktplaats.nl onverhoopt schade mocht ontstaan waarvoor
Docentenmarktplaats.nl aansprakelijk kan worden gehouden. dan blijft iedere aansprakelijkheid
beperkt tot een bedrag van € 1.000,-.

Links naar andere Sites

Docentenmarktplaats.nl bevat links naar websites van derden. Deze links worden uitsluitend
beschikbaar gesteld als een faciliteit voor u en niet als een aanbeveling van Docentenmarktplaats.nl
voor de Content van bedoelde websites van derden. Docentenmarktplaats.nl is niet aansprakelijk voor
de Content van per link verbonden websites van derden en staat niet in voor de Content of de
juistheid van materiaal dat op de websites van deze derden staat. Indien u besluit om de per link
verbonden websites van derden te bezoeken doet u dat voor uw eigen risico.

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord om Docentenmarktplaats.nl en haar nevenbedrijven en hun respectieve
leidinggevenden, directeuren, medewerkers en vertegenwoordigers te verdedigen, te vrijwaren van
aansprakelijkheid, te beschermen voor en tegen enige aanspraken, acties of verzoeken, inclusief
maar niet beperkt tot, redelijke juridische en administratieve kosten die verband houden met of
voortkomen uit (i)enige Gebruiker Content of ander materiaal dat u verstrekt aan
Docentenmarktplaats.nl, (ii) Uw gebruik van Docentenmarktplaats.nl Content of (iii) Uw overtreding
van deze voorwaarden. Docentenmarktplaats.nl zal U onmiddellijk op de hoogte stellen van enige
aanspraak, aanklacht of vervolging van dien aard.

Nederlands recht en relatieve bevoegdheid

Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse wet. De jurisdictie voor enige aanspraken
die voortkomen uit de overeenkomst ligt uitsluitend bij de rechtbank van Amsterdam. Indien enige
bepaling in deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard door enige rechtbank met competente
rechtsmacht, heeft het niet geldig zijn van bedoelde bepaling geen invloed op de geldigheid van de
overige bepalingen in deze Voorwaarden, die volledig van kracht en effectief blijven. Het afstand doen
van enige voorwaarde van deze Voorwaarden wordt niet gezien als het in de toekomst of definitief
afstand doen van bedoelde voorwaarde of enig andere voorwaarde. Bovendien wordt, wanneer
Docentenmarktplaats.nl niet in staat is om enige voorwaarde van deze Voorwaarden af te dwingen, dit
niet beschouwt als afstand doen van bedoelde voorwaarde noch op ander wijze invloed hebben op
Docentenmarktplaats.nl vermogen om deze voorwaarde op enig moment in de toekomst in te roepen.

Versie gebruiksvoorwaarden d.d. 24 augustus 2017